Chính sách hủy phạt

Việc huỷ bỏ chuyến bởi người tham gia tour đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty bằng văn bản hoặc qua email, tin nhắn điện thoại và bắt buộc phải được Công ty xác nhận mới tính là hợp lệ.
 
Công ty không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour
 
Các qui định huỷ phạt chi tiết theo từng qui định cụ thể của chương trình tour.